چارت سازمان فرهنگي ، ورزشي به تفكيك واحد ها

 

          ورزش
          معاونت اجرائي
          مديريت مالي و پشتيباني
          مديريت مراکز آموزشي و فرهنگي
          اداره کودک و نوجوان
          مرکز مطالعات فرهنگي و اجتماعي شهر
          برنامه ريزي و توسعه
          کميته فرهنگ شهروندي