بیوگرافی صادق آریان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق اجرایی :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • مسئولیت گروه موزیک و سرود بسیج قزوین
  • مدیر مسئول آموزش فرهنگی و موسیقی بسیج قزوین
  • مدیر مسئول گروه سرود بزرگ کانون فرهنگی سروش قزوین  از سال 65 تا 82
  • مسئول گروه فرهنگی کانون سروش قزوین
  • مسئولیت اعزام گروه های سرود در کشور و حضور در مسابقات مهم فرهنگی کشور
  • معاونت اسناد محرمانه اداره حراست شهرداری قزوین
  • موسس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین
  • داور مسابقات اداره کل آموزش و پرورش استان از سال 1370 تا کنون
  • عضو و نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در انجمن موسیقی استان  از سال 78 تا سال90
  • عضو مرکز سرود موسیقی صدا سیمای مرکزی قزوین
  • اولین مدیر فرهنگی و اجتماعی شهرداری با حکم شهردار محترم وقت تا سال 1385
  • سرپرست و مدیر روابط عمومی شهرداری قزوین در سال 86
  • مدیر برنامه های مختلف فرهنگی در استان های تهران، کرج، آذربایجان غربی
  • حضور فعال در برنامه های مختلف فرهنگی و هنری( موسیقی و گروه های مختلف فرهنگی) در سطح استان و کشور
  • معاون فرهنگی فرهنگی هنری سازمان ،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین