یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۰۶

توسط رئیس و اعضای کمسیون فرهنگی شورای شهر قزوین صورت گرفت؛

بازدید از مراکز تحت نظارت سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری قزوین

رئیس و اعضای کمسیون فرهنگی شورای شهر قزوین از مراکز تحت نظارت سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهرداری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ رئیس و اعضای کمسیون فرهنگی شورای شهر قزوین در این بازدید از خانه فرهنگ مشارکتی ستارگان، خانه بازی مشارکتی اردیبهشت و خانه بازی مشارکتی شادی بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های این مراکز قرار گرفتند.

تصاویر مرتبط