شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

دومین کارگاه آموزشی پسماند و آسیب های زیست محیطی ویژه بانوان برگزار شد

دومین کارگاه آموزشی پسماند و آسیب های زیست محیطی ناشی از پسماندهای پلاستیکی ویژه زنان خانه دار در خانه فرهنگ دانش سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛ ارتقاء فرهنگ زیست محیطی شهروندان،افزایش دانش شهروندان در خصوص تفکیک صحیح زباله در منزل از جمله برگزاری این کارگاه آموزشی بود.

بنابراین این گزارش؛مفهوم پسماند و انواع آن،راهکارهای دفع پسماند،آشنایی با مفهوم بازکاهی،بازمصرف و بازیافت جرائم پرتاب زباله در ایران و کشورهای دیگر،میزان تولید زباله و سرانه مصرف در ایران،گفتگو پیرامون معضلات شهری شهرک دانش خانه نکانی محیط زیستی از جمله موضوعاتی بود که در این کارگاه آموزشی توسط کارشناسان سازمان پسماند شهرداری قزوین ارائه شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط