اجرای جنگ شب های آسمانی در بوستان های سطح شهر قزوین