برنامه سازمان فرهنگی،اجتماعی و شهرداری قزوین

Banners * برگزاری دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی از سوم تا نهم فروردین ماه سالجاری در مجموعه تاریخی فرهنگی...

رئیس سازمان

رئیس سازمان محمد درافشانی

test123

test123

test123

test123

test123

test123

test123

test123

test123

test123

test123

test123

برنامه سازمان فرهنگی،اجتماعی و شهرداری قزوین

Banners * برگزاری دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی دومین جشنواره ملی فرهنگ و سنن اقوام ایرانی از سوم تا نهم فروردین ماه سالجاری در مجموعه تاریخی فرهنگی...

رئیس سازمان

رئیس سازمان محمد درافشانی