سرپرست مراکز آموزشی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی

سرپرست مراکز آموزشی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی   بیوگرافی ابوالفضل اکبری ...

مديريت برنامه ريزي

مدير برنامه ريزي و توسعه سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين بیوگرافی هاشم بابایی ...

مدیر مالی

مدیر مالی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی   بیوگرافی فرشید محمد خانلو ...

مديريت ورزش

مدير ورزش سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين بیوگرافی سيد علي فخار ...

اجرای شش جنگ شاداب «محله مینودری» در نواحی منفصل شهری/هفته فرهنگی قزوین