فرهنگسرای شب های مهربانی - پیاده راه فرهنگی سبزه میدان