هیات رئیسه دور پنجم شورای اسلامی شهر قزوین

حکمت اله داوودی ریاست شورای اسلامی شهر قزوین

مهدی عبدالرزاقی نائب رئیس شورا

سیده منیره قوامی سخنگو شورا

مهدیه سادات قافله باشی دبیر شورا