زهرا بصيرت

متولد 1355

سوابق

مجتمع علمي فرهنگي نجاتيه

مسئول کتابخانه- طراح پرورشي دبستان نجاتيه

دبستان ظفر

مربي قرآن و پيش دبستاني

دبستان فضيلت

مربي قرآن و پيش دبستاني

دارالقرآن سيد محمد حسين طباطبايي

مربي قرآن و پيش دبستاني

خانه فرهنگ ميرداماد

مسئول کتابخانه 

خانه فرهنگ شهيد نواب صفوي

مسئول کتابخانه 

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين

مسئول کتابخانه 

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين

سرپرست اداره ي کودک و نوجوان