آئین «در امتداد پرواز» ویژه برنامه تجلیل از جانبازان ۷۰درصد شهر مینودری و جانبازان شهرداری قزوین