نشاط معنوی؛برپایی محفل انس با قرآن در سطح شهر قزوین