آئین بزرگداشت فرهنگ و هنر انقلاب ( چلچراغ فرهنگ و هنر)