اجرای شش جنگ شاداب «محله مینودری» در نواحی منفصل شهری/هفته فرهنگی قزوین