افتتاح اولین خانه فرهنگ شهروندی ویژه کودکان در محله عارف