«آئینه های استقامت»ویژه برنامه تجلیل از همسران جانبازان قطع نخاعی