هفته فرهنگی قزوین؛فرهنگسرای عاشورایی پیاده راه فرهنگی سبزه میدان