اجرای برنامه های مفرح فرهنگی در هفته ملی کودک در مناطق مختلف شهر قزوین