ویژه برنامه "تکیه گردانی" در محلات شهر قزوین و مناطق کم برخوردار