دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۷

نيماي رنگين كمان درجشنواره ي نوروزي؛

كودكان را به خاطر صداقتشان دوست دارم

نيما به همراه پنگول ،كارگردان، نويسندگان وديگر عوامل برنامه ي رنگين كمان سعي مي كند تنها براي كودكان ايران تلاش كند وجشنواره ي بازي واسباب بازي كودكان امروز وديروز شهر قزوين بهانه اي براي انجام اين هدف مهم بود .

 

مهيار مجيب در برنامه ي رنگين كمان شبكه ي 5 نقش "نيما"را به عهده دار د او به همراه منگول ، خاله نرگس و باباجون قيطون براي كودكان تهراني و بخشي  از كودكان ايراني كه بچه هاي قزويني نيز جزوي از آنها هستند  برنامه اجرا مي كند نيما در گقت وگو با نشريه سنگ ، كاغذ ،قيچي خطاب به كودكان ايرا ني از شرايط كار ي اش مي گويد
# نيما در برنامه ي رنگين كمان چطورسعي كرد با كودكان ارتباط برقرار كند ؟
روز هاي اول كه به برنامه ي رنگين كمان آمده بودم شخصيت نيما شكل گرفت؛ روزهاي اول شخصيت شسته رفته اي نداشت وارتباط برقرار كردنش با بچه ها سخت بود  بعد از يكسال پنگول آمد وما تقريبا مكمل يكديگر شديم   
# از ارتباطي كه با پنگول برقرار كرديد بيشتر بگوييد
چون يك عروسك به لحاظ رفتاري محدود به يك سر ودست است وعروسك گردان نيز در جابجايي آن محدوديت داردبنابراين من پاهاي پنگول در رنگين كمان شده ام وكار هاي آن را انجام مي دهم من در كنار هومن حاجي عبد اللهي وديگر عوامل گروه يك تيم تلاشگر ي راتشكيل داديم كه تنها هدفشان شاد كردن بچه هاست طي چند سال اخير افراد زيادي به رنگين كمان آمدند ورفتند ولي برنامه ي رنگين كمان همچنان پاي برجا مانده و پوياتر از قبل مي شود
# نيما ي رنگين كماني از اينكه چند سالي است براي كودكان برنامه اجرا مي كند چه احساسي دار د ؟
من در حوزه ي كودك به صورت تخصصي كار مي كنم و بخشي از تحصيل خود را به نقش عروسك در تغييز رفتار كودكان اختصاص دادم خوشحالم از اينكه براي بچه ها كار مي كنم   آنها هيچ وقت دروغ نمي گويند و صادقانه با انسان برخورد مي كنند.
# نقش شما در اين برنامه بيشتر مجري بازيگر است براي اينكه از عهده ي اين نقش برآييد چه تمرين هايي انجام مي دهيد ؟
من فوق ليسانس كارگرداني نمايش دارم و سالهاي سال شاگردي مرضيه برومند را انجام دادم در اين كار من متكي به متن كار مي كنم ودر چار چوبي كه برايم تعيين شده فعاليت انجام مي دهم معتقدم يك مجري بازيگر مرتب بايد اطلاعات خود را به روز كند به خصوص وقتي كه در حوزه ي كودك فعاليت مي كند؛من هميشه سعي كردم برخوردم باكودكان روانشناسانه باشد گاهي اوقات در اين راه موفق مي شوم ودر برخي موارد اين طورنبوده است .
# نيما از دومين جشنواره ي باز ي واسباب بازي كودكان ديروز وامروز قزوين چه پيامي به كودكان دارد؟
نيما به همراه منگول ،كارگردان ، نويسندگان وديگر عوامل برنامه ي رنگين كمان سعي مي كند تنها براي كودكان ايران تلاش كند وجشنواره ي بازي واسباب بازي كودكان امروز وديروز شهر قزوين بهانه اي براي انجام اين هدف مهم بود .

 

تصاویر مرتبط