حرکت کاروان شاد«عمو نوروز و حاجی فیروزها» در شهر قزوین