جشن بزرگ شهری همای رحمت علی (ع) در پیاده راه فرهنگی سبزه میدان