آئین اختتامیه اولین جشنواره سرود فرهنگ شهروندی "نوا شهر"