آئین افتتاحیه پروژه تئاتر شهر قزوین به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های شهرداری قزوین