نمایشگاه آثار خوشنویسی دستخط ۵ /نگارخانه فرهنگسرای بانو