هفته دفاع مقدس؛اجرای برنامه های متنوع فرهنگی در مناطق مختلف شهر و نواحی منفصل شهری