چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۷/۲۰

نصرتي، شهردار قزوين:

اقدامات شهرداري قزوين در حوزه فرهنگي مطلوب است

درشهرداري قزوين بودجه‌اي که براي کارهاي فرهنگي اختصاص داده شده است، از بودجه تمامي دستگاه‌هاي فرهنگي استان بيشتراست و همين طورنگاه ما به مراکزي که به عنوان مراکز فرهنگي و آموزشي درشهرتوسط شهرداري ايجادشده ويژه است.

 مقدمه: براساس قانون، درمديريت کتابخانه عمومي شهرنقش شهرداري درپرداخت نيم درصد از درآمدحاصل از عوارض براي استفاده در کتابخانه‌هاي عمومي استان زياد شده است. امروزه اين نقش درتوسعه فعاليت‌هاي فرهنگي با ايجاد معاونت فرهنگي درشهربيشترشده است. گفتگوي ذيل با مسعود نصرتي، شهردارقزوين درخصوص فعاليت‌هاي فرهنگي ونقش شهرداري درکمک به برگزاري هفتمين نمايشگاه کتاب استان مي‌باشد.( نشريه كتاب استان قزوين)

 
شمابه عنوان شهردارقزوين چقدر پيگير مسائل فرهنگي در شهر قزوين هستيد؟
درشهرداري قزوين بودجه‌اي که براي کارهاي فرهنگي اختصاص داده شده است، از بودجه تمامي دستگاه‌هاي فرهنگي استان بيشتراست و همين طورنگاه ما به مراکزي که به عنوان مراکز فرهنگي و آموزشي درشهرتوسط شهرداري ايجادشده ويژه است. درحال حاضريک فرهنگسرا، 4 خانه فرهنگ، 4 کتابخانه، يک سالن ورزشي سرپوشيده، 5 زمين ورزشي روباز، 3 سالن آمفي تئاتردرقزوين مشغول ارائه خدمات آموزشي و فرهنگي به مردم هستند و ايجاد 2 فرهنگسرا تادهه مبارک فجر و احداث يک فرهنگسرا تا 2 سال اينده، احداث اولين خانه اسباب بازي درقزوين، احداث يک سالن آمفي تئاتر و يک نگارخانه، احداث بزرگ‌ترين مجموعه شهربازي کشور درقزوين واحداث مجموعه موج‌هاي آبي به مرحله عقدقراردادو شروع عمليات عمراني رسيده است.  
آيادرزمينه ساخت کتابخانه واهدا زمين به نهادهاي فرهنگي، خصوصاً نهادکتابخانه عمومي کمک کرده‌ايد؟
درحال حاضر 4 کتابخانه توسط شهرداري ساخته شده است واين کتابخانه‌ها طي تفاهم نامه‌اي بانهادکتابخانه هاي عمومي به صورت مشارکتي اداره مي‌شوند و 2 قرائتخانه هم بازسازي و احياء شده اندو در اين زمينه قطعه زميني به مساحت 500 مترمربع درجنوب شهربراي احداث کانون پرورشفکري کودکان ودر يک طبقه کتابخانه و قرائتخانه اختصاص داده شده که در مرحله ساخت و تکميل است. قطعه زمين ديگري درداخل بوستان شهدا به جهت ايجاد کتابخانه اهدا شده که امروز محل مراجعه بسياري ازشهروندان و جوانان است. غيراز اين موارد، پرداخت 50 درصداز محل بودجه ساليانه هم هست که عددقابل توجهي است وآن هم به نهاد کتابخانه هاتخصيص داده مي‌شود.
برنامه‌هاي شمادر خصوص همکاري در برگزاري نمايشگاه کتاب استاني که در شهر قزوين برگزارمي شودچيست؟
همکاري ما دربرگزاري نمايشگاه کتاب شامل موارد تبليغات شهري، خريدبن کتاب براي خريد کتاب براي کتابخانه شهرداري است. ضمناًاين شهرداري همواره آمادگي خود رابه جهت برگزاري برنامه ازنمايشگاه هاي فرهنگي دربزرگترين مرکز فرهنگي استان (مجموعه تاريخي سعد السلطنه) اعلام نموده است. اين بنا حدود 3 هزارهکتارمساحت داردکه باقرارگيري درمرکز شهر و دسترسي آسان به بناي تاريخي آن، ازابتداي سال 90 تا کنون که 6 ماه ازسال گذشته،6 نمايش از بزرگ ازجمله نايشگاه اسباب بازي کودکان ديروز وامروز، نمايشگاه قرآن سوگواره بزرگ فاطمي و... درآن برگزارشده و مواردديگري هم تاپايان سال در دستور کار قراردارد.
نظرتان درخصوص فوائدو تأثيرات برگزاري نمايشگاه کتاب دراستان هاچيست؟
يکي ازمهمترين موضوعات فرهنگي، ترغيب جوانان و خانواده هابه امرمطالعه و کتاب وکتبخاني است. مطلبي که موردتأکيدمقام معظم رهبري نيز مي‌باشد امروزه يکي ازمهمترين ماًموريت دستگاه‌هاي فرهنگي، قرارگرفتن کتاب درسبد خريد خانواده هااست که اين گونه نمايشگاه هاکه هم تنوع موضوع داردوهم تخفيف ويژه، مي‌تواند نقش ويژه‌اي رادراين خصوص ايفاکند. دراين اينجا لازم است ازهمت معاونت فرهنگي امور وزارت فرهنگ وارشاداسلامي دربرگزاري اين نمايشگاه هاتشکرکنيم وپيشنها مي گرددبرگزاري اين گونه نمايشگاه هاسالي يک بارنباشد و حداقل 2 تا 3 باردرطول سال اينگونه نمايشگاه هابرگزارگردد. البته امروز استفاده ازفن آوري نو درزمينه ترويج کتاب و کتابخواني ازقبيل ايجادکتابخانه هاي ديجيتالي، کتابخانه‌هاي تحت شبکه، کتابخانه‌هاي آپارتماني وکتابخانه هاي تلفني هم بايدمدنظرمسئولين ودست اندرکاران فرهنگي باشد تا روند افزايش سرانه مطالعه به نحو چشمگيري افزايش پيداکند.
پايان پيام 

تصاویر مرتبط