پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۴

نصرتي،شهردارقزوين:

خانواده شهرداري بايد در خدمت شهرقزوين و شهروندان آن باشد

گســتردگــي خانواده شهرداري رويكردي است كه در راستاي تأمين بهينه منافع شهروندان و زمينهسازي به منظور ارتقاي سطح كيفي زندگي آنان در دستور كار قرار گرفته است.

 

مسعود نصرتي، شهردار قزوين با تأكيد بر اين مطلب در نشست همانديشي مديران عامل سازمانهاي شهرداري تصريح كرد: مديريت زندگي در عصر حاضر كه با شتاب فزاينده تكنولوژي و فنآوري همراه است و نيازها و متعلقات خاص خود را به شهروندان تحميل مينمايد امري پيچيده و مستلزم سرمايهگذاري فكري، علمي، اجرايي و مالي است، برخورداري از رفاه و آرامش نسبي در جريان زندگي روزمره كه در تعريف مكانيزمهاي آن ميتوان به ترافيك روان، سيماي بصري خوشايند، رنگآميزي و نورپردازيهاي مدرن، همگوني مناظر شهري، خيابانها و كوچههاي استاندارد از لحاظ خدمات روشنايي، آسفالت و مبلمان شهري، تأمين نيازهاي روحي – رواني شهروندان از طريق بهرهمندي از خدماتي نظير فضاي سبز، بازيگاه، بوستانهاي ورزشي يا تفريحي، برنامههاي آموزشي يا طرحهاي مفرح و با محتواي فصلي و مناسبتي، رفت و روب و نظافت مناسب شهر، عمران، آباداني و توسعه روزافزون خدمات شهري و بهبود سطح كيفي زندگي و ...اشاره كرد آرماني است كه تحقق آن نيازمند حضور و فعاليت متخصصان و صاحبنظران خاص هر حوزه ميباشد تا از طريق به كارگيري فن و دانش تخصصي هر يك ، هم بر سرعت تأمين اين خواستهها افزوده شود و هم كيفيت خدمات ارايه شده به واسطه تخصصي شدن فكر، برنامهريزي و سرمايهگذاري مربوط به هر حوزه افزايش يابد.
 پرهيز از جزيرهاي عمل كردن
شهردار قزوين گفت: اما اين تخصصي شدن حوزهها به هيچ عنوان به معناي جزيرهاي عمل كردن و منافات رويكرد يكي با ديگري نيست و همانگونه كه بارها تأكيد كردهام دستيابي به هدف گذاريهاي صورت گرفته براي اين شهر تنها در صورت تحقق مديريت متحد شهري صورت ميگيرد و اين اتحاد و يك صدايي بايد در بعد درون سازماني يعني در خود مجموعه شهرداري نيز نمود عيني و عملي داشته باشد.
وي در تبيين ديدگاه خود اظهار داشت: بديهي است كه هر يك از سازمانهاي شهرداري براي اجراي طرحها و برنامههاي خود در سطح شهر نيازمند بسترسازيها، همفكريها، خدمات رسانيها و مشاركت جوييهاي خاص خود ميباشند و اين همراهي و همفكري بايد در وهله اول از خود شهرداري و از طريق همانديشي و همافزايي و تعامل منسجم و تعريف شده درون گروهي ميان سازمانهاي آن جامه عمل به خود بپوشاند.
نصرتي افزود: اين گستردگي خانواده شهرداري بهترين فرصت است براي اين كه هرگاه سازماني اعلام نياز كرد ساير سازمانهاي شهرداري به فراخور توانمندي و نوع تخصص، تجربه و ميزان امكانات و اثربخشي خود به مدد آن بيايند و سطح خدمات آن را از نظر كيفي و كمي افزايش دهند كه البته تحقق اين امر با دستاوردهاي قابل توجهي نظير كاهش احتمال وقوع آزمون و خطا و اتلاف وقت و انرژي از طريق همه جانبه نگري در اجراي يك طرح همراه خواهد بود.
وي خطاب به رؤسا و مديران عامل سازمانهاي شهرداري توصيه كرد: همانگونه كه تاكنون در راستاي اين سياستگذاري شهرداري حركت نمودهاند از اين پس نيز با همت و همدلي صادقانه در جهت تقويت و تثبيت آن بكوشند.
 نقش بهرهگيري از دانش و مهارتهاي يكديگر در پيشبرد امور
شهردار قزوين افزود: البته انعقاد قرارداد بين سازمانهاي مختلف شهرداري بمنظور مشاركت و همراهي در اجراي يك طرح يا برنامه شهري كه يكي از موضوعات مورد تأكيد از سوي حسابرس بودجه نيز بوده و صرفاً به دليل پرهيز از تشريفات و تسهيل و تسريع در روند تحقق برنامهها در دستور كار قرار گرفته نيز موضوعي است كه در جاي خود نيازمند بررسي است.
 لزوم انجام کار گروهي هدفمند
شهردار قزوين با اشاره به نقش كارگروهي منسجم و هدفمند در تعيين كيفيت اقدامات صورت گرفته به ذكر مصاديقي از آن پرداخت و بيان كرد: به عنوان مدير ارشد مجموعه شهرداري و با هدف پاسخگويي مطلوب به نيازهاي شهروندان و تأمين شهري برخوردار از امكانات و خدمات مورد نياز از همه افرادي كه در اين خانواده داراي نقشي هستند انتظار دارم به شخصيت اداري و جايگاه و شأن خود در اين سلسله مراتب احترام بگذارند، از تجربيات ساير اعضاي اين خانواده، دانش، تخصص و توانمنديهاي آنها استفاده كنند، صداي يكديگر را بشنوند و به نوبه خود دين خود را به شهرونداني كه چشم انتظار تحول در شهر و تحقق خواستههايشان هستند و همچنين به قزوين، شهري كه در آن زندگي ميكنند و عمر و لحظهلحظه زندگي خود را در آن ميگذرانند ادا كنند.
وي با بيان اين مطلب كه ترديدي نيست كه اگر در يك خانواده هر كس به دنبال منافع خود باشد و مصالح ساير اعضا را ناديده بگيرد ديگر نميتوان نام آن اجتماع را خانواده گذاشت تأكيد كرد: در خصوص شهر هم بايد همين نگاه وجود داشته باشد به گونهاي كه هركجا نام قزوين به ميان آمد همه فارغ از هر نوع گرايش فكري، علمي، تجربي و فني با هم يكصدا و همراه شده و آبروي يكديگر را آبروي خود و رشد و تعالي شهر را هدف غايي بدانند.
 ضرورت تشكيل و ساماندهي بانك اطلاعاتي مربوط به پروژههايشهرداري
وي بخش ديگري از سخنانش را به بحث حسابرسي بودجه سازمانهاي شهرداري اختصاص داد و با بيان اين مطلب که در اين خصوص هرگونه مسئوليتي متوجه شخص مديران عامل سازمانها است تأکيد کرد: شهرداري قزوين يکي از شهرداري هاي پرکار کشور از نظر ميزان بودجه مصوب، حجم سرمايهگذاريهاي صورت گرفته و همچنين پروژه هاي تعريف شده به شمار ميرود و بديهي است که اين ميزان فعاليت به همين اندازه نيز زمان و انرژي از اين مجموعه مي گيرد اما من معتقدم که هيچيک از اين موارد که در جاي خود شايسته توجه است دليل نميشود که ما از مستندسازي اعداد و ارقام و آرشيو و بايگاني نمودن مدارک مربوطه و ساماندهي آنها غافل شويم.
وي اذعان داشت: براي تأمين اين موضوع که از ملاکهاي کليدي در بحث ارزيابي عملکرد سازمانها نيز به شمار ميرود بايد بازرس هر سازمان با حسابرس تعيين شده براي آن سازمان، ارتباط تنگاتنگي را برقرار نمايد و به مرور زمان به اين مهارت دست پيدا کند که چه مدارک و اسنادي براي يک پروسة کاري بايد تأمين شوند، راهکارهاي تهيه و نحوه آرشيوسازي آن به چه شکلي است و چگونه بايد آنها را طبقهبندي و به صورت فصلي يا مقطعي ارايه نمود تا هر زمان که حسابرس نياز به اين اسناد داشت به راحتي بتوان آنها را در اختيار وي قرار داد.
نصرتي گفت: انجام اين کار محاسن زيادي دارد که تنها يک مورد آن اين است که زمان و انرژياي که در زمان اوج فصل کاري يعني در برهة زماني تعريف بودجه، تعيين سرفصلها و رديفهاي آن از مجموعه صرف ميشود در طول سال و به صورت روتين به اين کار اختصاص مييابد و نه تنها ما را از متمرکز شدن روي مبحث اصلي که بودجهبندي سال آتي است باز نميدارد بلکه با گذشت زمان باعث ميشود گزارشات مکتوب هر سازمان به عنوان يک بانک اطلاعاتي آنلاين در دسترس باشد.
 سازمانهاي شهرداري دنبالهروي سياستگذاريها باشند
شهردار قزوين با انتقاد از سازمانهايي که عليرغم تأکيد حسابرس در موعد مقرر موفق به ارايه مستندات درخواستي به وي نشدهاند و همچنين با تأکيد بر ضرورت برپايي نشستي مشترک متشکل از مديران عامل و رؤساي سازمانهاي شهرداري، حسابرسان بودجه و تني چند از اعضاي شورا خاطرنشان کرد: در بحث حسابرسي بودجه سازمانها در سال 90 هيچ ايرادي پذيرفته نيست و همه سازمانها مکلف به اعمال سياستگذاريهاي مطروحه هستند، از همين رو انتظار ميرود برپايي اين نشست بعنوان نقطه عطفي در راستاي همانديشي و همافزايي به منظور رفع خلأهاي مربوط به بودجه سالهاي گذشته مورد توجه قرار گيرد.
وي در همين راستا لزوم تعهدي نمودن کليه قراردادهاي مالي و حسابهاي سازمانهاي شهرداري را به عنوان يکي ديگر از انتظارات حسابرس مدنظر قرار داد و بر ضرورت تحقق آن تأکيد کرد.
 نقش کليدي سازمانها در تدوين بودجه 91 شهرداري
نصرتي بخش ديگري از سخنانش را به بودجه سال 91 شهرداري اختصاص داد و با بيان اين مطلب که شهرداري بايد در نيمه نخست ديماه سال جاري اين بسته را به شورا تحويل دهد تا نسبت به بررسي و تصويب آن در فرصت مقتضي اقدام گردد خطاب به رؤسا و مديران عامل سازمانهاي شهرداري يادآور شد؛ هر سازمان بايد با برگزاري جلسات داخلي به منظور شناسايي نيازهاي اصلي، الويتبندي و درجهگذاري آنها در وهله اول و برپايي جلسات مشترک با ساير سازمانها در مرحله بعدي با هدف ارزيابي نهايي موارد تعريف شده و اثربخشي و نقشپذيري هر رديف از رديفهاي ديگري و آسيب شناسي کلي بودجه در مرحله آخر به منظور رفع معايب و تقويت نقاط قوت با هدف پاسخگويي هر چه بيشتر به نيازهاي شهر و شهروند سهم خود را در تعيين کم و کيف مورد انتظار از بودجه سال 91 شهرداري ايفا نمايد.
شهردار قزوين در ادامه اين نشست و به فراخور اهميت موضوعات مدنظر نظير ترافيک و .. به تبادل نظر با مدير عامل سازمان مربوطه پرداخت.
وي در همين راستا به بحث تجمع خودروها در محدودة مسيرچهار راه نادري الي 100 متري ورودي سبزه ميدان اشاره و تصريح کرد: بروز اين گره ترافيکي نشأت گرفته از سرد شدن هوا و تمايل شهروندان به استفاده از خودروهاي شخصي بمنظور مصون ماندن از تغييرات جوي از يکسو و لغزندگي ناشي از يخ بستن آسفالت خيابانها به ويژه در ساعات پاياني روز به دليل برودت هوا از ديگر سو و همچنين پارک نمودن خودروها و حتي تخليه بار در عين ممنوعيت توقف در مسير مورد نظر ميباشد.
نصرتي ادامه داد: اين مشکل با وجود يک افسر راهنمايي – رانندگي در محدودة مذکور و برخورد قاطع وي با هرگونه توقف خودرو و همچنين نظم بخشي به عبور و مرورها مرتفع خواهد شد. وي همچنين از مدير شهرداري منطقه مربوطه خواست با اصلاح محل اتصال روگذر در مسير موردنظر و همکاري با سازمان تاکسيراني بمنظور اعزام نيروي نظارتي از سوي اين سازمان در ساعات 17 تا 19 عصر در محل مذکور و همچنين تعامل با سازمان اتوبوسراني در راستاي انتقال مبدأ اتوبوسهاي خيابانهاي نادري و اسدآبادي به مسيري ديگر در راستاي رفع اين مشکل بکوشد.
 قانونگرايي حياتيترين اصل در رويكرد شهرداري
وي در خاتمه سخنانش از قانون گرايي و ضرورت توجه به آن به عنوان يکي از حياتيترين اصول در روند فعاليتهاي شهرداري ياد و تأکيد کرد: با مطالعه قانون وحرکت در چارچوب آن بيشترين منافع عايد شهر و شهروندان خواهد شد چرا که هيچ پشتوانهاي علميتر از قانون و ضمانتهاي حقوقي نيست.
شهردار قزوين همچنين خطاب به مديرعامل سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري تصريح کرد: همفکري با مديريت منابع طبيعي استان که از مديران خوشفکر و همراه شهرداري نيز به شمار ميرود ميتواند در زمينه شناسايي اراضي قابل استفاده براي شهرداري و بهرهبرداري احسن از آنها از طريق جذب سرمايهگذار و توسعه خدمات تفريحي – رفاهي اين شهر گره گشا باشد.
گفتني است؛ نشست هماهنگي رؤسا و مديران عامل سازمانهاي شهرداري با حضور شهردار قزوين، معاونين وي و همچنين مديران مناطق سهگانه شهرداري با هدف همانديشي و همافزايي بمنظور ارتقاي سطح کيفي خدمات شهري برگزار ميشود.

 

تصاویر مرتبط