دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۷

پنگول خطاب به کودکان:

پنگول همراه کودکان ايراني مي ماند

پنگول چون دوست همه ي بچه هاي ايران است خوشحال مي شود از اينکه در تمامي ايران پا بگذارد وبراي آنها برنامه اجراکندبرپايي جشنواره بازي واسباب بازي در قزوين نيزفرصتي بود تا40دقيقه درجمع کودکان قزويني وبچه هايي که از سراسر ايران ميهمان شهر قزوين هستند باشد.

 

***پنگول را همه ي کودکان ايران مي شناسند و چند سالي است که با آن ارتباط خاصي پيداکردند هومن حاجي عبداللهي از سال 86 صداپيشگي پنگول را در برنامه ي رنگين کمان برعهده گرفت و حال که بيش از چهار سال از تولدپنگول مي گذرد، همچنان درکنار خاله نرگس ،عمو نيما و آقاجون شيطون براي کودکان ايراني برنامه هاي جالب اجرا مي کند که به واسطه ي اين هدف حضور پرشوري در دومين جشنواره ي بازي واسباب بازي قزوين داشت که بااستقبال خوب کودکان ديروز وامروز همراه شد؛ گفت وگوي پنگول با نشريه سنگ ،کاغذ قيچي را در ادامه مي خوانيد.
*از چگونگي تولد شخصيت پنگول براي ما بگوييد؟
قبل ازمعرفي شکل گرفتن اين شخصيت جلسات مختلف7-8 ماهه باتهيه کننده ومديروقت گروه کودک ونوجوان شبکه تهران انجام داديم بحث وبررسي زيادي انجام گرفت وقرار براين شد يک عروسک الاغ به کودکان معرفي شود ولي يکماه مانده به اسفند 86 که زمان تولد پنگول محسوب مي شود نظر اعضاء گروه عوض شد وپنگول تلويزيوني شد؛ پنگول توسط مرضيه محبوب ساخته شد,صدايش را من به عهده گرفتم وعروسک گرداني آنراعلي پاکدست انجام داد
*نقش هومن حاجي عبد اللهي در شخصيت پنگول چه قدرتاثير گذار بوده است؟
اينجا بايد از گروه به خاطر اعتمادي که به من در اين بخش داشتند تشکر کنم ؛چراکه اجازه دادندآزمون خطا هاي زيادي بروي اين عروسک انجام بدهم ومواردي را که در تر بيت کودکان مفيد است رادر قالب پيام به مخاطبين اصلي پنگول عرضه دارم
*نويسندگان وسياست گزاران در اين حوزه چه نقشي برعهده دارند؟
پيام رسانهاي اصلي برنامه ي رنگين کمان مجموعه اي هستند که بايکديگر کار مي کنندآنها تلاش مي کنند کودک به باور برسد؛ تمام متن هاي برنامه ي ما پيام دار است سعي مي کنيم مواردي همچون احترام به پدر ومادر،مسواک زدن ويامفيد بودن آمپول براي سلامتي را به برنامه اي 40 دقيقه اي تبديل کنيم ومعتقديم کودک اين موارد رازماني باور مي کند که درطول سال چندين بار تکرار شود
*پنگول تاچه زمان براي کودکان ايراني برنامه دارد؟
اين موضوع به شرايط کاري بستگي دارد گاهي سياستهاي شبکه ،گاه نظرتهيه کننده و در برخي مواقع تصميم شخصيت آفرين پنگول دراين حوزه دخيل است؛ ولي بايدبگويم پنگول همچنان براي بچه هاي ايراني برنامه اجرا خواهد کرد
*مهمترين ويژگي پنگول رابراي ما به تصوير بکشيد؟
مهمترين ويژگي پنگول کودک بودن آن است پنگول نمونه کامل بچه هاي امروز است باهمه ي کنجکاوي ها ،تکه کلامها ،حاضرجوابي ها وخراب کاري هايي که انجام مي دهد
*سعي وتلاش پنگول براي تبديل شدن به شخصيت عروسکي ماندگار همچون کلاه قرمزي چه قدر بوده تاحتي بعدگذشت سالها در اذهان ماندگار بماند؟
پنگول خود را باکسي قياس نمي کندودنبال اين نيست مثل کلاه قرمزي باشد پنگول دوست دارد مثل پنگول باشدواز خود يک اسم خاص به يادگار بگذاردوپيام خاص خود را به کودکان عرضه کنددر حال حاضر هم در حد واندازه ي عروسکهاي معروف است
*از حس وحال پنگول براي حضور در دومين جشنواره ي بازي واسباب بازي کودکان ديروز وامروز بگوييد..
پنگول چون دوست همه ي بچه هاي ايران است خوشحال مي شود از اينکه در تمامي نقاط ايران پا بگذارد وبراي آنها برنامه اجراکندبرپايي جشنواره بازي واسباب بازي در قزوين نيزفرصتي بود تا40دقيقه درجمع کودکان قزويني وبچه هايي که از سراسر ايران ميهمان شهر قزوين هستند باشد.  
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط