دوشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۰۷

حبيبي، مدير كل آموزش وپرورش استان قزوين در جشنواره ي نوروزي:

جشنواره بازي واسباب بازي ما را به گذشته پيوند مي زند

فلسفه ي جشنواره ي بازي واسباب بازي احياي ميراث گذشته و تعليم وتربيت نسل امروز و فرداست .

 

جعفر حبيبي، مدير كل آموزش وپرورش استان قزوين در حاشيه ي بازديد از دومين جشنواره ي بازي واسباب بازي كودكان ديروز وامروز در گفت وگو بانشريه سنگ ، كاغذ ، قيچي اظهار داشت : اين جشنواره يكي از اتفاقات خوب انجام شده در استان قزوين محسوب مي شود و فلسفه ي آن احياي ميراث گذشته وتعليم وتربيت نسل امروز وآينده بوده  وموجب پيوند حال و آينده با گذشته خواهد شد.
وي ادامه داد : قزوين به عنوان يك پايگاه تاريخي ، فرهنگي و هنري در كشور وحتي جهان اسلام محسوب مي شود وجشنواره ي بازي واسباب بازي فرصتي است تا رونق حوزه ي گردشگري استان حاصل شودو ارائه يك تصوير زيبا از قزوين به مردم ديگر استانها وحتي گردشگران خارجي از اهداف مهم ديگر اين جشنواره بايد باشد.
حبيبي باابراز اميدواري از اينكه آمار گردشگران استان طي سالها ي اخير رو به افزايش است افزود: آمار ستاد اسكان سفرهاي نوروزي گوياي اين مهم بوده و متوليان مي توانند از ظرفيت ايجاد شده بهر ه مند شوند.
اين مسئول با تاكيد براينكه قابليت همكاري وتعامل شهرداري و آموزش وپرورش براي احياي هرچه بيشتر بازي هاي قديمي وجود دارد اضافه كرد : اصولا براي ايجاد هم افزايي در امر تعليم وتر بيت بايدبين دستگاهها يك همگرايي ا يجاد شود تادر پرتو آن به اهداف پيش رو دست يابيم مدير كل آموزش وپرورش استان تصريح كرد : اگر از ظرفيت هاي دستگاههاي فرهنگي و اجتماعي بهره ببريم نسل امروز با حقوق اجتماعي وشهروندي آشنا مي شوند وناخودآگاه به آنها احترام مي گذارند وتاثير گذاري اين مهم در آينده بيشتر خواهد بود.
وي همكاري سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين با آموزش وپرورش در ارائه آموزشهاي مختلف به كودكان را ستودني برشمرد و از تاثيرات مطلوب آن در آينده صحبت كرد واميدوار شد در آينده تداوم يابد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط