شنبه ۱۳۹۱/۰۷/۱۵

در نشست سعدي پژوهي مطرح شد؛

انوري به لحاظ زبان شعر بيشترين تاثيرگذاري را بر سعدي داشته است

در زبان انوري معشوق در تعامل با عاشق زميني است و اين شرايط در قالب غزل به تصوير کشيده مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين، محمد علي حضرتي، از کارشناسان پيشکسوت عرصه ميراث فرهنگي استان قزوين در نشست سعدي پژوهي اظهار کرد: انوري تنها شاعري است که به لحاظ زباني بيشترين شباهت را در شاعران قبل از سعدي مانند رودکي و شهيد بلخي به سعدي دارد وبا توجه به اين که پس از  دوران سلجوقيان به امر شاعري مي پرداخته است نتوانست توانايي هاي خود را درقلمرو شعر و زبان شاعري به ظهور رساند.

حضرتي اضافه کرد: زبان شاعري، زباني است که درگفتن چيزي که شاعر مي خواهد بگويد ناتوان نباشد؛ برخي انديشه هايي دارند ولي زبان گويا ندارند وعده اي زبان گويا دارند و مي توانند بدون هيچ مشکلي حرف بزنند مانند ايرج ميرزا که به راحتي حرف خود را بيان مي کند.

وي با تاکيد براين که درشعر وغزل بايد قدرتمند بزرگ و يا معشوقي که لايق غزل گفتن است وجود داشته باشد گفت: غزل هاي انوري پيش از سعدي به ويژه درنوع خراساني مبتني بر عشق زميني و معشوق است و اين مهم سزاوار غزل است و در زبان و زمان انوري، معشوق در تعامل با عاشق و شاعر است و شاعر بايد در او چيزي براي غزل گفتن ببيند و انوري دراين شيوه پيش از سعدي، بهترين غزل سرا است و بيشترين تاثير گذاري را بر سعدي داشته است.

حضرتي ادامه داد: زبان فرآيندي است که درطول زمان شکل مي يابد و غزل سعدي 100 سال پس از انوري سروده شده و در اين سال ها به خوبي شکل يافته است.

وي خاطرنشان کرد: غزل انوري کاملا زميني است و بسياري از غزل هاي سعدي نيز زميني است ولي در زمانه سعدي "شعرعرفاني" وجود دارد و25 درصد ا ز شعرهاي او نيز آسماني است و با تغيير و تحولي در روزگار حافظ، نسبت عشق زميني و آسماني به يک مقدار مي رسد.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط