یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

از توليدات مرکز سرود هاي انقلابي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزو

هواي رضا

شعري از محمد ارداقيان

راضي ام من به رضاي تو رضا                          زائرم من به سراي تو رضا

اين دلم تنگ شده ميخواهد                            پرزند ، پر به هواي تو رضا

ميرسم با ادب اکنون به حضور                         تا زنم بوسه به پاي تو رضا

قلب من با همه احساس ببين                        تپد از عشق براي تو رضا

از زمين سوي تو پرواز کنم                              تا رسم من به سماي تو رضا

آسمان است که با فخر شده                         فرش آن صحن و سراي تو رضا

آمدم تا که بگويم اکنون                                 راضي ام من به رضاي تو رضا

 

شعر از : محمد ارداقيان 

تصاویر مرتبط