پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۷

با محتوای «در خانه بمانیم»

فضاسازی و تبلیغات شهری تقاطع های غیرهمسطح و زیرگذرها

«فضاسازی و تبلیغات شهری تقاطع های غیرهمسطح و زیرگذرها» با محتوای طرح های نوروزی در سطح شهر قزوین با موضوع «در خانه می مانیم» انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛«فضاسازی و تبلیغات شهری تقاطع های غیرهمسطح و زیرگذرها» با هدف شکست ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال ویروس انجام شد.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط