فرهنگسراهای سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین

نام مرکز

آدرس

شماره تلفن

فرهنگسرای بانو

 

بلوار حضرت امام خمینی جنب پارک هشت بهشت

33671866

 

فرهنگسرا شهید رجایی

راه آهن - روبه روی مسجد طاق بهلول

33567853