موزه مردم شناسی قجر

موزه مردم شناسی قجر در سال ۱۳۷۹ توسط میراث فرهنگی و گردشگری استان قزوین خریداری شده و به شماره ۱۲۶۰۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و با سرمایه گذاری شهرداری قزوین و مدیریت سازمان نوسازی و بهسازی شهر قزوین در طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴ مرمت شده است و تحت نظارت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اداره می شود. از اسفند ۱۳۸۶ این حمام به موزه مردم شناسی تغییر کاربری پیدا کرده و به سه بخش اقوام، آداب و رسوم و مشاغل تقسیم شده است در فضای سربینه گوشه هایی از زندگی اقوام کرد، تات، مراغی،ترک، قزوینی و همین طور مراسمی با نام شیرواره را نشان می دهد