اهداف سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري قزوين

 

1-     توسعه اماكن فرهنگي ، ورزشي و هنري در شهر قزوين
2-     تامين اوقات فراغت اقشار مختلف شهروندان قزويني در حوزه هاي فرهنگي هنري . گردشگري
3-     ارتقاي سطح فرهنگ شهروندي به ويژه در حوزه هاي مرتبط با فعاليت هاي شهرداري
4-     توسعه برنامه هاي آموزشي براي اقشار مختلف به ويژه جوانان و نوجوانان ساكن شهر قزوين