شما ميتوانيد از طريق تماس با ما پيغام خود را به مسوول مورد نظر ارسال نماييد.

 

نشاني: قزوين ، بلوار نوروزيان ، تقاطع شهيد مدني  ضلع شمالي بوستان هشت بهشت
 
 تلفن   :  
            دفتر مدير عامل                :   33678890
            معاونت فرهنگی و هنری     :   33678190 
            مديريت اداري مالي          :   33679290
            مديريت ورزشي               :   33670535
            مديريت برنامه ريزي          :   33670536   
            مديريت روابط عمومي       :   33671090 
            اپراتور سازمان                 :   33664303
                                                    33671866
                                                    33670537
 نمابر  :
            دفتر مدير عامل:                   33678790
          دبیرخانه:

 نشاني پست الکترونيکRs.farhangi@gmail.com: