مدير ورزش سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين

بیوگرافی سيد علي فخار

--------------------------------------------------------------------------------------------

سوابق اجرایی :

--------------------------------------------------------------------------------------------

  • واحد نوسازي و عوارض شهرداري
  • حراست فيزيکي شهرداري
  • اداره درآمدهاي عمومي شهرداري ، مسئول وصول عوارض
  • رئيس کل اجرائيات شهرداري
  • مدير ورزش شهرداري قزوين
  • مدير ورزش سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين